เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
มอบของขวัญพร้อมทั้งกล่าวอวยพรวันขึ้นปีใหม่ให้กับกำลังพล มทบ.๓๙
ณ อาคารสองแคว ๓๑๔๗ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก