เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่กำลังพลที่ได้รับการเลื่อนชั้นยศ
และกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์, การอบรมศีลธรรมวัฒนธรรมทหาร ประจำเดือน
ณ อาคารสองแคว ๓๑๔๗ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช