เมื่อวันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๙

พ.อ. คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙ 
พร้อมด้วย พ.ท.บุริม เครือเป็งกุล ผบ.นฝ.นศท.มทบ.๓๙
ได้นำ กำลังพล, รด.จิตอาสา นฝ.นศท.มทบ.๓๙ ร.ร.เนินกุ่มวิทยา
พร้อมกับนายบุญเหลือ บารมี นายอำเภอบางกระทุ่ม องค์การบริการส่วนตำบลท่าตาล ปกครองอำเภอบางกระทุ่ม
ผู้นำชุมชน รวมทั้งภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นประธาน
ในโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ
ตามนโยบายของรัฐบาล ๑ คน ๑ กอ ผักตบชวา ณ บริเวณคลองโฉงยาง (หลังวัดทุ่งน้อย)
หมู่ที่ ๘ บ้านทุ่งน้อย ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ให้มีการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหา ภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัย