เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๙
นฝ.นศท.มทบ.๓๙ ได้จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนาม นศท.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ ลานอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
โดยมี พล.ต.สมพงษ์ แจ้งจำรัส รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธี
ซึ่งประกอบด้วยกำลัง ๑๒ กองพัน จาก นศท.ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย