เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙
พันเอก คงเอก ขยันกิจ รอง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีแสดงความอาลัยและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก