เมื่อวันที่ ๑ พ.ย.๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.39
เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก