เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
พลตรี เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัณรสมวาร ( ๑๕ วัน ) 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก