เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จฯ มาทรงปฏิบัติพระราชทานกรณียกิจ ณ จังหวัดสุโขทัย