เมื่อ ๙ ก.ค.๕๙
พล.ต.เกียรติศักดิ์  ดวงแดง ผบ.มทบ.๓๙ ร่วมกิจกรรม “กองหนุนแทนคุณแผ่นดิน”  
ณ อาคารอเนกประสงค์ ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.
โดยมี พล.ท.สมศักดิ์  นิลบรรเจิดกุล มทภ.๓ เป็นประธาน