เรือนรับรอง มทบ.๓๙
เจ้าหน้าที่บริการ
*** พ.อ.ปิยชาติ ศูนยะคณิต รอง เสธ.มทบ.๓๙/ผู้กำกับดูแล ***
*** ร.อ.สุทัศน์ กลัดอยู่ ผู้จัดการเรือนรับรอง ***
*** ร.ต.ธีระศิลป์ สุ่มสมบรูณ์ เจ้าหน้าที่ประจำเรือนรับรอง ***
*** จ.ส.อ.โอภาส ศรีไตรรัตน์ เจ้าหน้าที่เรือนรับรอง ***
*** นางวีรวรรณ ห่วงตุ่น เจ้าหน้าที่ประจำเรือนรับรอง ***
ติดต่อจองที่พัก โทร. ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๑๑๗